Aller au contenu

DJI FPV Goggles OSD setup

CLI dump credits to Joshua Bardwell:

set osd_units = METRIC
set osd_warn_arming_disable = ON
set osd_warn_batt_not_full = ON
set osd_warn_batt_warning = ON
set osd_warn_batt_critical = ON
set osd_warn_visual_beeper = ON
set osd_warn_crash_flip = ON
set osd_warn_esc_fail = ON
set osd_warn_core_temp = ON
set osd_warn_rc_smoothing = ON
set osd_warn_fail_safe = ON
set osd_warn_launch_control = ON
set osd_warn_no_gps_rescue = ON
set osd_warn_gps_rescue_disabled = ON
set osd_warn_rssi = OFF
set osd_warn_link_quality = OFF
set osd_warn_over_cap = OFF
set osd_rssi_alarm = 20
set osd_link_quality_alarm = 80
set osd_rssi_dbm_alarm = -60
set osd_cap_alarm = 2200
set osd_alt_alarm = 100
set osd_distance_alarm = 0
set osd_esc_temp_alarm = -128
set osd_esc_rpm_alarm = -1
set osd_esc_current_alarm = -1
set osd_core_temp_alarm = 70
set osd_ah_max_pit = 20
set osd_ah_max_rol = 40
set osd_ah_invert = OFF
set osd_logo_on_arming = OFF
set osd_logo_on_arming_duration = 5
set osd_tim1 = 2560
set osd_tim2 = 2561
set osd_vbat_pos = 257
set osd_rssi_pos = 2486
set osd_link_quality_pos = 234
set osd_rssi_dbm_pos = 161
set osd_tim_1_pos = 353
set osd_tim_2_pos = 321
set osd_remaining_time_estimate_pos = 234
set osd_flymode_pos = 2241
set osd_anti_gravity_pos = 234
set osd_g_force_pos = 234
set osd_throttle_pos = 313
set osd_vtx_channel_pos = 193
set osd_crosshairs_pos = 205
set osd_ah_sbar_pos = 206
set osd_ah_pos = 78
set osd_current_pos = 234
set osd_mah_drawn_pos = 234
set osd_motor_diag_pos = 234
set osd_craft_name_pos = 33
set osd_display_name_pos = 234
set osd_gps_speed_pos = 2209
set osd_gps_lon_pos = 2081
set osd_gps_lat_pos = 2049
set osd_gps_sats_pos = 2113
set osd_home_dir_pos = 2275
set osd_home_dist_pos = 2145
set osd_flight_dist_pos = 184
set osd_compass_bar_pos = 234
set osd_altitude_pos = 2177
set osd_pid_roll_pos = 234
set osd_pid_pitch_pos = 234
set osd_pid_yaw_pos = 234
set osd_debug_pos = 234
set osd_power_pos = 234
set osd_pidrate_profile_pos = 234
set osd_warnings_pos = 2441
set osd_avg_cell_voltage_pos = 2516
set osd_pit_ang_pos = 234
set osd_rol_ang_pos = 234
set osd_battery_usage_pos = 234
set osd_disarmed_pos = 2411
set osd_nheading_pos = 234
set osd_nvario_pos = 234
set osd_esc_tmp_pos = 234
set osd_esc_rpm_pos = 234
set osd_esc_rpm_freq_pos = 234
set osd_rtc_date_time_pos = 234
set osd_adjustment_range_pos = 234
set osd_flip_arrow_pos = 65
set osd_core_temp_pos = 248
set osd_log_status_pos = 97
set osd_stick_overlay_left_pos = 234
set osd_stick_overlay_right_pos = 234
set osd_stick_overlay_radio_mode = 2
set osd_rate_profile_name_pos = 234
set osd_pid_profile_name_pos = 234
set osd_profile_name_pos = 234
set osd_rcchannels_pos = 234
set osd_camera_frame_pos = 35
set osd_efficiency_pos = 234
set osd_stat_rtc_date_time = OFF
set osd_stat_tim_1 = OFF
set osd_stat_tim_2 = ON
set osd_stat_max_spd = ON
set osd_stat_max_dist = OFF
set osd_stat_min_batt = ON
set osd_stat_endbatt = OFF
set osd_stat_battery = OFF
set osd_stat_min_rssi = ON
set osd_stat_max_curr = ON
set osd_stat_used_mah = ON
set osd_stat_max_alt = OFF
set osd_stat_bbox = ON
set osd_stat_bb_no = ON
set osd_stat_max_g_force = OFF
set osd_stat_max_esc_temp = OFF
set osd_stat_max_esc_rpm = OFF
set osd_stat_min_link_quality = OFF
set osd_stat_flight_dist = OFF
set osd_stat_max_fft = OFF
set osd_stat_total_flights = OFF
set osd_stat_total_time = OFF
set osd_stat_total_dist = OFF
set osd_stat_min_rssi_dbm = OFF
set osd_profile = 1
set osd_profile_1_name = -
set osd_profile_2_name = -
set osd_profile_3_name = -
set osd_gps_sats_show_hdop = OFF
set osd_displayport_device = AUTO
set osd_rcchannels = -1,-1,-1,-1
set osd_camera_frame_width = 24
set osd_camera_frame_height = 11